Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

1. Kontaktní údaje prodávajícího

VANELLUS Energy s.r.o., Jarošovská 840, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 28114566

zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka

18006.

Kontakt: www.vanellus.cz , info@vanellus.cz, tel. +420 384 320 232

2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou

prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Přijímaný způsob platby je dobírka.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně

ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

3. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u

jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží

odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se

doporučuje, aby si zboží při převzetí překontroloval a případné závady ihned nahlásil a nechal si vystavit protokol o závadě.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu spolu se zbožím.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu

trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení v ČR - zásilky přepravuje firma GEIS a cena je odvislá dle hmotnosti:

do 24,99 kg = Kč 120,--

25-74,99 kg = Kč 390,--

75-350 kg    = Kč 590,--

nad 350 kg  = Kč 745,--

Příplatek za doběrečné = Kč 50,--

Ceny jsou včetně DPH.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu

zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč.

Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou

přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady

marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je

prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to

bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. 

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí

uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení

uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení

zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům

na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od

kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je

povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen

prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na

dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady

vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči

kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti,

nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra,

hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům),

jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá při osobním předání. Při využití přepravní služby

za kompletnost a nepoškození zboží odpovídá přepravce.

V případě vady kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého

požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to

povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit

požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této

součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující

požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o

vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního

používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro

kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na

přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době

použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená

podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

• bezplatné odstranění vady opravou;

• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy

věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení

předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu

odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z

kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo

čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující

uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k

použití.

U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku.

5. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného

odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky (kde zboží objednal), měl by uvést své kontaktní

údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného

odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li

kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném

porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace

běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě na adresu Vanellus s.r.o. Jarošovská 840, Jindřichův Hradec.. Zboží by mělo být

při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a

kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci,

případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného

posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez

zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně

nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o

podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo

odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl

kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost

prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení

reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím

SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

6. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v

souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu

smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto

údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou

osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na

elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv

náklady.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu

dopravci za účelem dodání zboží.

7. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

8. Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk starší 16 let, který na rozdíl

od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci

samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od

kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci

samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně

spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.

Jednatel společnosti

Obchodní podmínky eshop