Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním

Dávám souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, poštovní adresa, emailová adresa, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“) společnosti VANELLUS ENERGY s.r.o., IČ: 28114566, se sídlem Jarošovská 840, 377 01 Jindřichův Hradec (dále jen „VANELLUS ENERGY“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18006, jako správci osobních údajů ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů a ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (GDPR), k následujícím účelům zpracování: obchodních nabídek, informací o novinkách, fakturaci a vším s tím spojené.

Dále prohlašuji, že společnost VANELLUS ENERGY mě poučila o mých právech ve vztahu k osobním údajům, zejména o právu:

 • tento Souhlas v souladu s Nařízením GDPR kdykoliv odvolat,
 • získat od společnosti VANELLUS ENERGY potvrzení, zda osobní údaje jsou, či nejsou zpracovávány,
 • získat přístup k osobním údajům a informacím ohledně:
  • účelu zpracování,
  • kategorii dotčených osobních údajů,
  • plánované doby uložení osobních údajů a v případě její neurčitelnosti ohledně kritérií použitých ke stanovení této doby,
  • existence práva požadovat od společnosti VANELLUS ENERGY opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, jako i práva vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, a to i elektronickou formou,
 • požadovat opravu osobních údajů bez zbytečného odkladu a jejich doplnění v případě neúplnosti, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení,
 • požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud:
  • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny,
  • Souhlas odvolám a neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování,
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti dle právních předpisů,
 • získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,

Společnost VANELLUS ENERGY mě informovala, že nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Poskytnutí osobních údajů je založeno na tomto Souhlasu. Plánovaná doba uložení osobních údajů je po celou dobu trvání tohoto Souhlasu až do jeho případného odvolání, nezanikne-li důvod zpracování osobních údajů jiným způsobem dřív.

Současně prohlašuji, že osobní údaje poskytuji společnosti VANELLUS ENERGY sám/sama za svou osobu svobodně a dobrovolně a v čase udělení tohoto Souhlasu jsem starší 16 let.

Přečetl/a jsem si podmínky zpracování osobních údajů a poučení o mých právech plynoucích z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, byl/a jsem srozuměn/a se všemi účely zpracování a v tomto rozsahu uděluji společnosti VANELLUS ENERGY s. r.o. SOUHLAS se zpracováním mých výše uvedených osobních údajů.